Statistics Statistics
395146
Online User Online2
Today Today93
Yesterday Yesterday383
ThisMonth This Month4,196
LastMonth Last Month7,331
ThisYear This Year52,486
LastYear Last Year116,526

แผนผังเว็บไซต์

หน้าแรก

ขอบเขตข้อมูล

     - ภูมิปัญญาชาวบ้าน

     - ความเชื่อ พิธีกรรม

     - การเมือง การปกครอง

     - การศึกษา

     - นิทานชาวบ้าน

     - การแพทย์แผนไทย

     - อาหารและโภชนาการ

     - เกษตรกรรม

     - ธุรกิจชุมชน

     - ศิลปะและนันทนาการ

     - บุคคลสำคัญ

     - สถานที่ท่องเที่ยว

     - โบราณสถาน โบราณวัตถุ

ลิ้งค์เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

     - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

     - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

     - ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC)

     - ห้องสมุดข่าว มติชน Matichon E-Library

ทรัพยากรสารสนเทศ

     - หนังสือและโสตทัศนวัสดุ

     - บทความดรรชนีวารสาร

ติดต่อเรา

แผนผังเว็บไซต์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดนครปฐม

     - ประวัติของจังหวัดนครปฐม

     - สภาพภูมิศาสตร์

     - สัญลักษณ์ประจำจังหวัด

     - คำขวัญประจำจังหวัด

     - ต้นไม้ประจำจังหวัด

     - แผนที่จังหวัด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน

     - การทำข้าวหลาม

     - เครื่องจักสานจากผักตบชวา

     - การทอผ้าพื้นเมืองของชาวบ้านไผ่หูช้าง

ความเชื่อ พิธีกรรม

     - พิธีบูชาพระราหู วัดศีรษะทอง

     - พิธีสักยันต์ วัดบางพระ

การเมือง การปกครอง

     - การปกครองส่วนภูมิภาค

     - การปกครองส่วนท้องถิ่น

     - ข้อมูลอำเภอ

     - ข้อมูลตำบล

การศึกษา

     - รายชื่อสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม

     - สถิติด้านการศึกษา จังหวัดนครปฐม

นิทานชาวบ้าน

การแพทย์แผนไทย

     - สถานบริการด้านการแพทย์ทางเลือก

     - บุคลากรที่ให้บริการทางการแพทย์ทางเลือก

อาหารและโภชนาการ

     - ของดีประจำจังหวัด

     - แนะนำร้านอาหาร

     - โต๊ะจีนนครปฐม

เกษตรกรรม

     - สถิติข้อมูลการเกษตร

     - องค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบ

ธุรกิจชุมชน

     - สินค้า OTOP

     - ร้านของฝากนครปฐม

ศิลปะและนันทนาการ

     - งานเทศกาลและประเพณีที่สำคัญ

     - เพลงพื้นบ้าน

บุคคลสำคัญ

     - บุคคลสำคัญของจังหวัดนครปฐม

     - ชาวนครปฐมที่มีชื่อเสียง

สถานที่ท่องเที่ยว

     - สถานที่ท่องเที่ยว

     - ที่พักนครปฐม

โบราณสถาน โบราณวัตถุ

     - โบราณสถาน

     - โบราณวัตถุ