Statistics Statistics
20914
Online User Online1
Today Today50
Yesterday Yesterday30
ThisMonth This Month443
LastMonth Last Month2,013
ThisYear This Year11,893
LastYear Last Year2,692

บุคลากรที่ให้บริการทางการแพทย์ทางเลือก

ประเภทการบริการ

กดจุดบำบัด

         นางประภารัตน์   ปิยะรัตนวัฒน์

         นายจิรทีปต์   ลือจันทร์หอม

         นางณัฐกานต์   เทพวงศ์

         นางขวัญฤดี   ยิ่งยง

         นางศรีรัตน์   ศิริจันทร์

         นางวงเดือน   กตัญญูทิตา

         นายนพพร   ชายหอมรส

         นางวารินทร์ธร   พูลสินโชคหิรัญ

         นายสมนึก   มีทรัพย์หลาย

         นางอำไพ   จิระวงศ์อร่าม

         นายบรรเจิด   รูปสูง

         นายปรีดา   สังข์สว่าง

         นายอุทัย   โสธนะพันธุ์

         นางศิริประไพ   ปานมีทรัพย์

         น.ท. เรืองศรี   ศรีอินทร์คำ

         นางอารีญา   หงษ์ดำเนิน

         นายยุทธนา   ศรีพิบูลบรรเจิด

         นางสาวสุกัญญา    เขียวรัตน์

คีเลชั่น

         นางอัมพร   กรอบทอง

         พญ. วรางคณา   สุเมธพิมลชัย

         นางวราภรณ์   กุลดิลก

นวดปรับสมดุลโครงสร้าง

         นพ. มณะชัย   อิงสุรารักษ์

         นางศุภากร   ขาวพัฒนวรรณ

         นางกันยา   วงศ์กาญจน์

         นายประพันธ์   ขันติธีวะกุล

         นางปภาวี   อัศวสุภกุล

         นางสาวพิชญา   อัชนัยไกรเลิศ

แมคโครไบโอติกส์

         นางสาวดวงฤดี   ลี้กุลวัฒนา

         นางภาวดี   คุ้มภัย

         นางลฎาภา   จุ้ยเจริญ

สมาธิบำบัด

         นางเจติญา   รุ่มนุ่ม

         นางสาวสมหญิง   ขุนทรง

         นางสาวนิสา   คำกองแก้ว

         นางประภารัตน์   ปิยะรัตนวัฒน์

         นางสาววันดี   แสงคำ

         นางสาวกัลยา   กาญจนะ

         นางฐิตาภรณ์   ถิระวัฒนพิเชฐ

         นางวรรณา   ติ้งเพ็ง

         นางสาวจุไรพร   ใจเย็น

         นางปทิตตา   วราสินธุ์

         ดร. นฤมล   เอื้อมพิกุล

โฮมีโอพาธีย์

         นพ. ปริพนท์   จุลเจิม

         พญ. ศิริญญา   มาลา

         พญ. อัมพร   กรอบทอง

         นพ. นภดล    อัสสพงษ์สุนทร

         นพ. ภูโมกข์   อัมพวา

ฝังเข็ม

         น.อ. ไพรวัลย์    พัชรธรรม

         นพ. เลขา    ด่านวิริยะกุล

         นพ. โชคชัย   วงศ์บุบผา

         นพ. จตุภูมิ    นีละศรี

         พญ. ดาลัด    พิสุทธิวงษ์

 

ที่มา : http://thaicamdb.info