Statistics Statistics
395148
Online User Online1
Today Today95
Yesterday Yesterday383
ThisMonth This Month4,198
LastMonth Last Month7,331
ThisYear This Year52,488
LastYear Last Year116,526

สถิติด้านการศึกษา จังหวัดนครปฐม

 

         ปีการศึกษา 2562

         1. โรงเรียน จำแนกตามสังกัด เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2562
 
         2. โรงเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2562
 
         3. ห้องเรียน จำแนกตามสังกัด เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2562
 
         4. ห้องเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2562
 
         5. ครู จำแนกตามสังกัด และเพศ เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2562
 
         6. นักเรียน จำแนกตามสังกัด เพศ และชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
 
         7. นักเรียน จำแนกตามสังกัด และเพศ เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2562
 
         8. นักเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา และเพศ เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2562
 
         9. อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน และอัตราส่วนนักเรียนต่อครู จำแนกตามระดับการศึกษา เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2562
 
         10. นักเรียนที่ออกกลางคัน จำแนกตามชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
 
         11. นักเรียนที่ออกกลางคัน จำแนกตามสาเหตุที่สำคัญ เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2562
 
         12. สถานศึกษา อาจารย์ และนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จำแนกตามสังกัด และเพศ ปีการศึกษา 2562
 
         13. อาจารย์ในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จำแนกตามวุฒิการศึกษา สังกัด และเพศ ปีการศึกษา 2562
 
         14. ผู้เรียน/นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน และผู้เรียน/นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำแนกตามเพศ และกิจกรรมการศึกษา  ปีงบประมาณ 2562
 
         15. ผู้เรียน/นักศึกษา ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำแนกตามกิจกรรมการศึกษา และเพศ เป็นรายอำเภอ ปีงบประมาณ 2562
 
         16. วัด สำนักสงฆ์ โบสถ์คริสต์ มัสยิด พระภิกษุ และสามเณร เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2562
 

         ปีการศึกษา 2561

         1. โรงเรียน จำแนกตามสังกัด เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2561
 
         2. โรงเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2561
 
         3. ห้องเรียน จำแนกตามสังกัด เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2561
 
         4. ห้องเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2561
 
         5. ครู จำแนกตามสังกัด และเพศ เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2561
 
         6. นักเรียน จำแนกตามสังกัด เพศ และชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561
 
         7. นักเรียน จำแนกตามสังกัด และเพศ เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2561
 
         8. นักเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา และเพศ เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2561
 
         9. อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน และอัตราส่วนนักเรียนต่อครู จำแนกตามระดับการศึกษา เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2561
 
         10. นักเรียนที่ออกกลางคัน จำแนกตามชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561
 
         11. นักเรียนที่ออกกลางคัน จำแนกตามสาเหตุที่สำคัญ เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2561
 
         12. สถานศึกษา อาจารย์ และนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จำแนกตามสังกัด และเพศ ปีการศึกษา 2561
 
         13. อาจารย์ในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จำแนกตามวุฒิการศึกษา สังกัด และเพศ ปีการศึกษา 2561
 
         14. ผู้เรียน/นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน และผู้เรียน/นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำแนกตามเพศ และกิจกรรมการศึกษา ปีงบประมาณ 2561
 
         15. ผู้เรียน/นักศึกษา ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำแนกตามกิจกรรมการศึกษา และเพศ เป็นรายอำเภอ ปีงบประมาณ 2561
 
         16. วัด สำนักสงฆ์ โบสถ์คริสต์ มัสยิด พระภิกษุ และสามเณร เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2561
 

         ปีการศึกษา 2560

         โรงเรียน จำแนกตามสังกัด เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2560

         โรงเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2560

         ห้องเรียน จำแนกตามสังกัด และระดับการศึกษา เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2560

         ครู จำแนกตามสังกัด และเพศ เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2560

         นักเรียน จำแนกตามสังกัด เพศ และชั้นเรียน ปีการศึกษา 2560

         นักเรียน จำแนกตามสังกัด และเพศ เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2560

         นักเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา และเพศ เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2560

         อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน และอัตราส่วนนักเรียนต่อครู จำแนกตามระดับการศึกษา เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2560

         นักเรียนที่ออกกลางคัน จำแนกตามสาเหตุที่สำคัญ เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2560

         สถานศึกษา อาจารย์ และนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จำแนกตามสังกัด และเพศ ปีการศึกษา 2560

         อาจารย์ในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จำแนกตามวุฒิการศึกษา สังกัด และเพศ ปีการศึกษา 2560

         ผู้เรียน/นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน และผู้เรียน/นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำแนกตามเพศ และกิจกรรมการศึกษา ปีงบประมาณ 2560

         ผู้เรียน/นักศึกษา ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำแนกตามกิจกรรมการศึกษา และเพศ เป็นรายอำเภอ ปีงบประมาณ 2560

         วัด สำนักสงฆ์ โบสถ์คริสต์ มัสยิด พระภิกษุ และสามเณร เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2560

 

         ปีการศึกษา 2559

         โรงเรียน จำแนกตามสังกัด เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2559

         โรงเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2559

         ห้องเรียน จำแนกตามสังกัด และระดับการศึกษา เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2559

         ครู จำแนกตามสังกัด และเพศ เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2559

         นักเรียน จำแนกตามสังกัด เพศ และชั้นเรียน ปีการศึกษา 2559

         นักเรียน จำแนกตามสังกัด และเพศ เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2559

         นักเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา และเพศ เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2559

         อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน และอัตราส่วนนักเรียนต่อครู จำแนกตามระดับการศึกษา เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2559

         นักเรียนที่ออกกลางคัน จำแนกตามสาเหตุที่สำคัญ เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2559

         สถานศึกษา อาจารย์ และนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จำแนกตามสังกัด และเพศ ปีการศึกษา 2559

         อาจารย์ในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จำแนกตามวุฒิการศึกษา สังกัด และเพศ ปีการศึกษา 2559

         ผู้เรียน/นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน และผู้เรียน/นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำแนกตามเพศ และกิจกรรมการศึกษา ปีงบประมาณ 2559

         ผู้เรียน/นักศึกษา ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำแนกตามกิจกรรมการศึกษา และเพศ เป็นรายอำเภอ ปีงบประมาณ 2559

         วัด สำนักสงฆ์ โบสถ์คริสต์ มัสยิด พระภิกษุ และสามเณร เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2559

 

         ปีการศึกษา 2558

         โรงเรียน จำแนกตามสังกัด เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2558

         โรงเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2558

         ห้องเรียน จำแนกตามสังกัด และระดับการศึกษา เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2558

         ครู จำแนกตามสังกัด และเพศ เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2558

         ครู จำแนกตามระดับการสอน และเพศ เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2558

         นักเรียน จำแนกตามสังกัด เพศ และชั้นเรียน ปีการศึกษา 2558

         นักเรียน จำแนกตามสังกัด และเพศ เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2558

         นักเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา และเพศ เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2558

         อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน และอัตราส่วนนักเรียนต่อครู จำแนกตามระดับการศึกษา เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2558

         นักเรียนที่ออกกลางคัน จำแนกตามสาเหตุที่สำคัญ เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2558

         สถานศึกษา อาจารย์ และนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จำแนกตามสังกัด และเพศ ปีการศึกษา 2558

         อาจารย์ในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จำแนกตามวุฒิการศึกษา สังกัด และเพศ ปีการศึกษา 2558

         ผู้เรียน/นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน และผู้เรียน/นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำแนกตามเพศ และกิจกรรมการศึกษา ปีงบประมาณ 2558

         ผู้เรียน/นักศึกษา ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำแนกตามกิจกรรมการศึกษา และเพศ เป็นรายอำเภอ ปีงบประมาณ 2558

         วัด สำนักสงฆ์ โบสถ์คริสต์ มัสยิด พระภิกษุ และสามเณร เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2558

 

         ปีการศึกษา 2557

         โรงเรียน จำแนกตามสังกัด เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2557

         โรงเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2557

         ห้องเรียน จำแนกตามสังกัด และระดับการศึกษา เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2557

         ครู จำแนกตามสังกัด และเพศ เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2557

         ครู จำแนกตามระดับการสอน และเพศ เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2557

         นักเรียน จำแนกตามสังกัด เพศ และชั้นเรียน ปีการศึกษา 2557

         นักเรียน จำแนกตามสังกัด และเพศ เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2557

         นักเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา และเพศ เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2557

         อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน และอัตราส่วนนักเรียนต่อครู จำแนกตามระดับการศึกษา เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2557

         นักเรียนที่ออกกลางคัน จำแนกตามสาเหตุที่สำคัญ เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2557

         สถานศึกษา อาจารย์ และนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จำแนกตามสังกัด และเพศ ปีการศึกษา 2557

         อาจารย์ในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จำแนกตามวุฒิการศึกษา สังกัด และเพศ ปีการศึกษา 2557

         ผู้เรียน/นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน และผู้เรียน/นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำแนกตามเพศ และกิจกรรมการศึกษา ปีงบประมาณ 2557

         ผู้เรียน/นักศึกษา ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำแนกตามกิจกรรมการศึกษา และเพศ เป็นรายอำเภอ ปีงบประมาณ 2557

         วัด สำนักสงฆ์ โบสถ์คริสต์ มัสยิด พระภิกษุ และสามเณร เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2557

 

ที่มา : http://nkpathom.nso.go.th/index.php