Statistics Statistics
1543490
Online User Online3
Today Today1,037
Yesterday Yesterday1,275
ThisMonth This Month5,568
LastMonth Last Month23,800
ThisYear This Year119,962
LastYear Last Year270,961

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รายละเอียดการจองห้อง
เลือกรายการห้อง > ปฏิทินการจองห้อง
ประเภทห้อง - ชื่อห้อง   ห้องปฏิบัติการ - ห้องอบรมลีลาวดี
ชื่ออาคาร หรือข้อมูลเพิ่มเติม   อาคารบรรณราชณครินทร์ ชั้น 5
ความจุ (จำนวนที่นั่ง)   80 ที่นั่ง
เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่อง)   0 เครื่อง
รายการอุปกรณ์อำนวยความสะดวก   - มีเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์
  - มีเครื่องเสียง
  - มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
  - มีบริการอินเตอร์ไร้สาย (WI-FI)
   
ชื่อหัวข้อการจอง   โครงการ ประชุมเตรียมความพร้อม และแนวทางการแก้ปัญหาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภายใน
รายละเอียดข้อมูลการจอง
ประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่พัสดุ
จำนวนผู้ใช้งาน   50 คน
จองโดย   HRBOOK - ระบบหนังสือราชการและคำสั่ง งานการเจ้าหน้าที่
จองเมื่อวันที่   8 October 2019 15:04
ช่างเวลาในการจอง   22 October 2019 09:00 - 22 October 2019 16:00