Statistics Statistics
1334949
Online User Online2
Today Today413
Yesterday Yesterday815
ThisMonth This Month16,690
LastMonth Last Month32,673
ThisYear This Year182,382
LastYear Last Year245,636

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รายละเอียดการจองห้อง
เลือกรายการห้อง > ปฏิทินการจองห้อง
ประเภทห้อง - ชื่อห้อง   ห้องประชุม - ห้องประชุมเฟื่องฟ้า
ชื่ออาคาร หรือข้อมูลเพิ่มเติม   อาคารบรรณราชณคริณทร์ ชั้น 5
ความจุ (จำนวนที่นั่ง)   40 ที่นั่ง
เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่อง)   0 เครื่อง
รายการอุปกรณ์อำนวยความสะดวก   - มีเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์
  - มีเครื่องเสียง
  - มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
  - มีบริการอินเตอร์ไร้สาย (WI-FI)
   
ชื่อหัวข้อการจอง   งานประกันคุณภาพ(ประชุม SAR)เวลา 8.00 - 16.30 น. จำนวน 60 คน ใช้ห้อง 5 ห้อง คือ ลีลาวดี,เฟื่องฟ้า,โถงกลาง,บานบุรี,ชมพูพันธ์ทิพย์
รายละเอียดข้อมูลการจอง
ประชุม
จำนวนผู้ใช้งาน   60 คน
จองโดย   S080 - ฐานิตา มลคล้ำ
จองเมื่อวันที่   30 July 2019 10:52
ช่างเวลาในการจอง   19 August 2019 08:30 - 20 August 2019 16:30