Statistics Statistics
1440430
Online User Online3
Today Today139
Yesterday Yesterday766
ThisMonth This Month16,902
LastMonth Last Month31,347
ThisYear This Year16,902
LastYear Last Year270,961

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ปฏิทินการจองห้อง
เลือกรายการห้อง
ประเภทห้อง - ชื่อห้อง   ห้องปฏิบัติการ - ห้องมินิเธียเตอร์
ชื่ออาคาร หรือข้อมูลเพิ่มเติม   อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 6
ความจุ (จำนวนที่นั่ง)   50 ที่นั่ง
เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่อง)   1 เครื่อง
รายการอุปกรณ์อำนวยความสะดวก   - มีเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์
  - มีเครื่องเสียง
  - มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
  - มีบริการอินเตอร์ไร้สาย (WI-FI)
add กรุณา Login เข้าใช้งานระบบก่อนการจองห้อง  
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31