Statistics Statistics
1358826
Online User Online2
Today Today11
Yesterday Yesterday1,571
ThisMonth This Month15,556
LastMonth Last Month25,011
ThisYear This Year206,259
LastYear Last Year245,636

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ปฏิทินการจองห้อง
เลือกรายการห้อง
ประเภทห้อง - ชื่อห้อง   ห้องปฏิบัติการ - ห้องอบรมคอมพิวเตอร์
ชื่ออาคาร หรือข้อมูลเพิ่มเติม   อาคารบรรณราชณครินทร์ ชั้น 4
ความจุ (จำนวนที่นั่ง)   20 ที่นั่ง
เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่อง)   20 เครื่อง
รายการอุปกรณ์อำนวยความสะดวก   - มีเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์
  - มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
  - มีบริการอินเตอร์ไร้สาย (WI-FI)
add กรุณา Login เข้าใช้งานระบบก่อนการจองห้อง  
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31