Statistics Statistics
1126182
Online User Online1
Today Today367
Yesterday Yesterday366
ThisMonth This Month13,793
LastMonth Last Month24,595
ThisYear This Year219,251
LastYear Last Year320,544

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ดาวโหลดแฟ้มข้อมูล
 
[16-11-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง ล้วงวิธีคิด สแตน ลี ตำนานผู้สร้างฮีโร่มาร์เวล เขย่าโลกทั้งใบด้วยป๊อปคัลเจอร์
[15-11-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง 9 สัญญาณที่บอกว่าคุณต้องการวันหยุดพักร้อน
[14-11-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง กะเทาะเปลือกแนวคิด “การเรียนรู้ตามอัธยาศัย”
[13-11-2018] แนะนำคู่มือการใช้บริการสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[13-11-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง AI จะมาแทนที่หมอ? เกิดอะไรขึ้นเมื่อคอมพิวเตอร์รู้ลึกกว่าแพทย์
[12-11-2018] เทคนิคและวิธีการสืบค้นข้อมูล ThaiLIS วิทยานิพนธ์ฉบับเต็มรูป
[12-11-2018] เทคนิคและวิธีการการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลออนไลน์
[12-11-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง ความคิดสร้างสรรค์คืองานมาราธอน
[10-11-2018] สโมสรโรตารีทวารวดีร่วมกับสำนักวิทยบริการจัดโครงการอบรมครูโรงเรียนทวารวดี
[10-11-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง 6 วิชาเรียนยุคใหม่ที่พ่อแม่อาจไม่เข้าใจ แต่เด็กสมัยนี้เขาเรียนกัน
[09-11-2018] สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญชมมุมหนังสือวันลอยกระทง ชั้น 1
[09-11-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง นึกถึงสัมผัสอบอุ่นของการโอบกอด 8 ตัวการ์ตูนหมีน่ากอดในวัน Hug A Bear Day
[08-11-2018] สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้มุมหนังสือ Book Intrend
[08-11-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง แนวคิดเพื่อห้องสมุดสีเขียว : ปั่นเพื่อชาร์จแบต
[07-11-2018] สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจตรวจตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2560
[07-11-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง เจย์ ครอส กูรูแห่งการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
[06-11-2018] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะมุมหนังสือด้านการดูแลสุขภาพในฤดูหนาว
[06-11-2018] “คำที่เขาพูดค้างในจิตใจ” คำเยียวยาและสร้างความเจ็บปวดอย่างไรต่ออัตลักษณ์มนุษย์
[05-11-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง “จัดการกับคน” ก่อน “จัดการความเปลี่ยนแปลง”
[04-11-2018] มองการท่องเที่ยวแบบเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม กับ รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ
[02-11-2018] 10 ทักษะของบรรณารักษ์ที่จำเป็นต่ออนาคต
[02-11-2018] สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานในตำแหน่งผู้อำนวยการ
[01-11-2018] ติดตามอนาคตห้องสมุดผ่านมุมมองของ ALA
[31-10-2018] ผลการตรวจประเมิน ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
[31-10-2018] แผนปฏิบัติราชการ สำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ 2562
[31-10-2018] 20 อันดับ รายชื่อหนังสือที่ยืมมากที่สุดในเดือนตุลาคม 2561
[31-10-2018] หมดยุคการศึกษาแบบเหมาโหล
[30-10-2018] บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การให้บริการโสตทัศนวัสดุของสำนักวิทยบริการฯ มรน.
[30-10-2018] บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มรน.
[30-10-2018] บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลบทความวารสารวิชาการฉบับเต็ม สำหรับสำนักวิทยบริการฯ
[30-10-2018] บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การใช้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสารสนเทศด้วยระบบ Web OPAC ของนักศึกษาปริญญาตรี มรน.
[30-10-2018] บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การพัฒนาการให้บริการงานวารสารของสำนักวิทยบริการฯ
[30-10-2018] บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง พัฒนาการการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักวิทยบริการฯ
[30-10-2018] บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
[30-10-2018] บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การพัฒนาฝ่ายธุรการและสารบรรณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
[30-10-2018] บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อการเสริมปกหนังสือของสำนักวิทยบริการฯ
[30-10-2018] บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศสำนักวิทยบริการฯ
[30-10-2018] บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การพัฒนาบัญชีหัวเรื่องภาษาไทยสาขาพยาบาลศาสตร์สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[30-10-2018] บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อการจัดชั้นหนังสือ ของสำนักวิทยบริการฯ
[30-10-2018] บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การใช้บริการยืมคืนหนังสือของสำนักวิทยบริการฯ
[30-10-2018] บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อจุดตรวจทางเข้าออกของสำนักวิทยบริการฯ
[30-10-2018] วรรณกรรมคลาสสิกของโลกที่น่าอ่าน
[29-10-2018] วรรณกรรมคลาสสิค 12 เล่มที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้
[28-10-2018] hashtag คืออะไร
[26-10-2018] ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
[26-10-2018] ความซับซ้อนของความสุข : เราจะศึกษา สงสัย และวัดผลความสุขไปทำไม?
[25-10-2018] หนังสือใหม่ – ทำไม “หนังสือใหม่” ถึงต้องไปออกพร้อมกันใน งานหนังสือ ? ใหม่กว่าใครใน 2515
[24-10-2018] อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ยังไม่พอ! ต้องเขียนโค้ดเป็นด้วย!!
[22-10-2018] ไปงานหนังสือซื้อเล่มไหน? สำนักพิมพ์แนะนำหนังสืออะไรในงานหนังสือครั้งนี้
[21-10-2018] นัมจุนอ่านคาฟคา จีซูอ่านมุราคามิ ตามดูหนังสือที่เหล่า
[19-10-2018] สำนักวิทยบริการฯ ปิดให้บริการในเดือนตุลาคม 2561
[19-10-2018] คุณอ่านหนังสือแบบไหน? ว่าด้วยการอ่านออกเสียงและการอ่านเงียบ ๆ
[18-10-2018] ความแตกต่างระหว่างเรื่องนวนิยายและเรื่องสั้น
[17-10-2018] วิธีการใช้หนังสืออ้างอิง ( Reference Book ) ที่ให้บริการชั้น 4 สำนักวิทยบริการฯ
[17-10-2018] แผนยุทธศาสตร์ สำนักวิทยบริการฯ พ.ศ. 2562-2566
[17-10-2018] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะมุมเว็บไซต์ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม
[17-10-2018] แนวโน้มด้านเทคโนโลยีที่น่าสนใจกับงานห้องสมุด 2018
[16-10-2018] 20 อันดับ รายชื่อหนังสือที่ยืมมากที่สุดในเดือนกันยายน 2561
[16-10-2018] 100 หนังสือดี 14 ตุลาที่ควรอ่าน
[16-10-2018] จีนแท้คืออะไร ? คุยเรื่องลูกจีนในดินแดนโพ้นทะเล
[03-09-2018] แผนปฏิบัติราชการ สำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ 2561
[03-09-2018] งานวิจัยบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ ปี 2560
[19-08-2018] แผนปฏิบัติราชการ สำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ 2560
[19-08-2018] แผนยุทธศาสตร์ สำนักวิทยบริการฯ พ.ศ. 2557-2561
[19-08-2018] แผนยุทธศาสตร์ สำนักวิทยบริการฯ พ.ศ. 2561-2565
[16-08-2018] สรุปมติการประชุม ก.บ.ครั้งที่ 4/2561 [22 พ.ค. 61]
[16-08-2018] สรุปมติการประชุม ก.บ.ครั้งที่ 3/2561 [11 เม.ย. 61]
[16-08-2018] สรุปมติการประชุม ก.บ.ครั้งที่ 2/2561 [6 มี.ค.61]
[16-08-2018] สรุปมติการประชุม ก.บ.ครั้งที่ 1/2561 [23 ม.ค.61]
[29-04-2018] สรุปมติการประชุม ก.บ.ครั้งที่ 5/2560