Statistics Statistics
3179301
Online User Online3
Today Today559
Yesterday Yesterday4,193
ThisMonth This Month23,187
LastMonth Last Month34,649
ThisYear This Year246,671
LastYear Last Year402,022

--:: งานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ::--

ภารกิจของงานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กำกับดูแลโดยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีภารกิจที่สำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้บรรลุตามเป้าหมายด้านการศึกษาแหล่งการเรียนรู้ทรัพยากรต่าง ๆ โดยมีโครงสร้างการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
     หน่วยฐานข้อมูลและสื่อออนไลน์ เป็นหน่วยงานอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิบัติงานในหน่วยฐานข้อมูลและสื่อออนไลน์ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้น  ถือว่าเป็นหน้าที่หลักที่ได้รับมอบหมาย ต้องมีความรับผิดชอบต่องานนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่างานแต่ละงานนั้นจะมีความยากง่ายที่แตกต่างกันก็ตาม ต้องมีความพร้อมที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ


งานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีภาระหน้าที่หลัก ดังนี้

 1. ดำเนินการกำกับ ดูแล ควบคุม ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ของหน่วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หน่วยฐานข้อมูลและสื่อโสตทัศนวัสดุ  และหน่วยหน่วยพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเว็บไซต์

 2. การจัดทำนโยบายการดำเนินงานและการจัดบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 3. การจัดทำวางระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับเกี่ยวกับการให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 4. การจัดทำแผนงาน โครงการ งบประมาณ แผนพัฒนา และการวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 5. การจัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และความต้องการของผู้ใช้บริการในทุกระดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 6. การให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร ในการสนับสนุนการเรียนการสอนและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในทุกระดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 7. การวางแผนและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ โดยการศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่าง ๆ สำหรับการพัฒนางานห้องสมุด

 8. การดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ การพัฒนาหรือบริหารงานห้องสมุด

 9. การดูแลรับผิดชอบฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ฉบับเต็ม และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลออนไลน์  เพื่อใช้ประโยชน์ในการให้บริการ 

 10. งานเว็บไซต์ ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 11. งานฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรในระดับต่าง ๆ

 12. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ เพื่อสร้างทักษะการรู้สารสนเทศให้แก่ผู้ใช้บริการในด้านที่เกี่ยวกับส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลดิจิตอลคอลเลคชั่น ฐานข้อมูลออนไลน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท

 13. การประชาสัมพันธ์ การเข้าถึง การเข้าใช้และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลดิจิตอลคอลเลคชั่น ฐานข้อมูลออนไลน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท

 14. การจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ/กิจกรรมการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลดิจิตอลคอลเลคชั่น ฐานข้อมูลออนไลน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท

 15. การให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบชี้แจง และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่

 16. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานงานสื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 17. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


  นอกจากนี้งานสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีหน่วยต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 3 หน่วย ประกอบด้วย

1. หน่วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จำแนกภาระหน้าที่แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย

     1.1 ฝ่ายบันทึกรายการและตรวจสอบระบบ
     1.2 ฝ่ายวิเคราะห์ระบบสืบค้น OPAC
     1.3
ฝ่ายเผยแพร่และบริการ

2. หน่วยฐานข้อมูลและสื่อออนไลน์ จำแนกภาระหน้าที่แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย

     2.1 ฝ่ายฐานข้อมูลดิจิตอลคอลเลคชั่น
     2.2 ฝ่ายฐานข้อมูลออนไลน์
     2.3 ฝ่ายส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ

3. หน่วยพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเว็บไซต์ จำแนกภาระหน้าที่แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย

     1.1 ฝ่ายควบคุมระบบคอมพิวเตอร์
     1.2 ฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
     1.3 ฝ่ายออกแบบพัฒนาเว็บไซต์

https://putusan.pa-sengkang.go.id/popoy/gunung388/ https://putusan.pa-sengkang.go.id/popoy/nagahijau388/ https://putusan.pa-sengkang.go.id/popoy/harimau368/ https://putusan.pa-sengkang.go.id/situsjudi/slotgacor/ https://putusan.pa-sengkang.go.id/situsjudi/togelonline/ https://magang.poltekganesha.ac.id/popoy/sky77/ https://magang.poltekganesha.ac.id/popoy/kangenwin/ https://magang.poltekganesha.ac.id/popoy/ligaplay88/ https://magang.poltekganesha.ac.id/popoy/lotusdewa/ https://magang.poltekganesha.ac.id/popoy/heroslot77/ https://magang.poltekganesha.ac.id/popoy/pso999/ https://magang.poltekganesha.ac.id/popoy/intertogel/ https://magang.poltekganesha.ac.id/d200m/ https://magang.poltekganesha.ac.id/albaslot/ https://magang.poltekganesha.ac.id/akaislot/ https://magang.poltekganesha.ac.id/armyslot88/ https://magang.poltekganesha.ac.id/asian4d/ https://magang.poltekganesha.ac.id/b200m/ https://magang.poltekganesha.ac.id/c200m/ https://magang.poltekganesha.ac.id/d200m/ https://magang.poltekganesha.ac.id/dewa787/ https://magang.poltekganesha.ac.id/e200m/ https://magang.poltekganesha.ac.id/hcs777/ https://magang.poltekganesha.ac.id/hokizeus88/ https://magang.poltekganesha.ac.id/ligaciputra/ https://magang.poltekganesha.ac.id/ngamenjitu/ https://magang.poltekganesha.ac.id/probet88/