Statistics Statistics
877341
Online User Online2
Today Today61
Yesterday Yesterday1,303
ThisMonth This Month21,615
LastMonth Last Month23,747
ThisYear This Year290,954
LastYear Last Year286,832

--:: งานสื่อสิ่งพิมพ์ ::--

แบ่งออกเป็น 3 หน่วย

1. หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ

     1.1 ฝ่ายงบประมาณและการเงิน
     1.2 ฝ่ายพัสดุ
     1.3 ฝ่ายธุรการและสารบรรณ
     1.4 ฝ่ายประชุม/พิธีการและประชาสัมพันธ์
     1.5
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและและส่งเสริมจรรยาบรรณ
     1.6 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
     1.7 ฝ่ายอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์

2. หน่วยบริการยืม-คืนและบริการวิชาการ

     1.1 ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์และประเมินผล
     1.2 ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
     1.3 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
     1.4 ฝ่ายการจัดการความรู้
     1.5 ฝ่ายควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

3. น่วยวารสารและหนังสือพิมพ์

     1.1 ฝ่ายจัดหาและลงทะเบียน
     1.2 ฝ่ายวิเคราะห์และลงรายการ

     1.3 ฝ่ายกฤตภาคออนไลน์
     1.4 ฝ่ายบริการและส่งเสริมการใช้