Statistics Statistics
2903461
Online User Online2
Today Today406
Yesterday Yesterday566
ThisMonth This Month5,455
LastMonth Last Month40,744
ThisYear This Year372,853
LastYear Last Year394,315

--:: สำนักงานผู้อำนวยการ ::--

แบ่งออกเป็น 4 หน่วย

1. หน่วยยุทธศาสตร์และแผนงาน
|___ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์และประเมินผล
|___ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
|___ฝ่ายงบประมาณ

2. หน่วยบริหารงานทั่วไป
|___ฝ่ายการเงินและพัสดุ
|___ฝ่ายธุรการและสารบรรณ

|___ฝ่ายประชุม/พิธีการและประชาสัมพันธ์

3. หน่วยประกันคุณภาพและการจัดการความรู้
|___ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
|___ฝ่ายการจัดการความรู้
|___ฝ่ายอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์

4. หน่วยพัฒนาบุคลากรและจรรยาบรรณ
|___ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
|___ฝ่ายส่งเสริมจรรยาบรรณ
|___ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ