Statistics Statistics
2412260
Online User Online8
Today Today697
Yesterday Yesterday1,072
ThisMonth This Month31,890
LastMonth Last Month36,222
ThisYear This Year275,967
LastYear Last Year377,309

--:: สำนักงานผู้อำนวยการ ::--

แบ่งออกเป็น 4 หน่วย

1. หน่วยยุทธศาสตร์และแผนงาน
|___ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์และประเมินผล
|___ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
|___ฝ่ายงบประมาณ

2. หน่วยบริหารงานทั่วไป
|___ฝ่ายการเงินและพัสดุ
|___ฝ่ายธุรการและสารบรรณ

|___ฝ่ายประชุม/พิธีการและประชาสัมพันธ์

3. หน่วยประกันคุณภาพและการจัดการความรู้
|___ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
|___ฝ่ายการจัดการความรู้
|___ฝ่ายอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์

4. หน่วยพัฒนาบุคลากรและจรรยาบรรณ
|___ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
|___ฝ่ายส่งเสริมจรรยาบรรณ
|___ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ