Statistics Statistics
824111
Online User Online1
Today Today966
Yesterday Yesterday1,416
ThisMonth This Month18,572
LastMonth Last Month20,428
ThisYear This Year237,724
LastYear Last Year286,832

 
 
-:: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ::-
ผู้บริหารสำนักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยรวมหน่วยงานสองหน่วยงานเดิม คือ สำนักวิทยบริการ(ห้องสมุด) และศูนย์คอมพิวเตอร์ เข้าด้วยกัน
   
-: พ.ศ. 2548 :-
       มีกฎกระทรวงเรื่องการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ข้อ (๗) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
-: พ.ศ. 2548 :-
        อาจารย์อรุณี  ทรงพัฒนา ได้รับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2548
   
-: พ.ศ. 2552 :-
       รองศาสตราจารย์เบญจรัตน์  สีทองสุก ได้รับการสรรหาเป็น ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2552
   
-: พ.ศ. 2556 :-
        รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ  ปริสุทธกุล ได้รับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2556 ตามคำสั่ง
สภามหาวิทยาลัยที่ 11 / 2556
   
*****************************
 
:: พัฒนาการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ::
-: พ.ศ. 2479 :-
       ตั้งโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม มีห้องสมุดให้บริการโดยเป็นส่วนหนึ่งของห้อง
เรียนขนาดใหญ่
   
-: พ.ศ. 2513 :-
 

     โรงเรียนฝึกหัดครูนครปฐมได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยครูนครปฐม และได้
ย้ายสถานที่ศึกษามาตั้งอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน โดยห้องสมุดย้ายมาอยู่ที่ อาคาร เอ 1
ขนาด 3 ห้องเรียน และในปี พ.ศ. 2514 เมื่ออาคารเอ 2 สร้างเสร็จ ห้องสมุดได้ย้าย
มาอยู่อาคารเอ 2 ขนาด 5 ห้องเรียน

   
-: พ.ศ. 2517 :-
       วิทยาลัยครูนครปฐม ได้รับงบประมาณแผ่นดินเพื่อก่อสร้างหอสมุด เป็นอาคารเอกเทศ 2 ชั้น และได้เปิดบริการเมื่อวันที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ. 2517
   
-: พ.ศ. 2529 :-
       หอสมุดได้รับเงินบริจาคจากพระเทพวรเวที  (ปัญญา  อินทปัญโญ) เป็นจำนวนเงิน  98,100  บาท จัดทำห้องบริการโสตทัศนวัสดุ จำนวน 1 ห้อง พร้อมติดเครื่องปรับอากาศ
   
-: พ.ศ. 2538 :-
       เปลี่ยนชื่อเรียกใหม่จากหอสมุดเป็นสำนักวิทยบริการ โดยมีฐานะเทียบเท่าคณะ
   
-: พ.ศ. 2514 :-
       อาคารสำนักวิทยบริการ 7 ชั้น เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2541 และสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2544 โดยใช้งบประมาณ
แผ่นดินจำนวน 37,854,000 บาท
   
-: พ.ศ. 2544 :-
       เดือนตุลาคมได้ขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์และเปิดให้บริการ ณ อาคารสำนักวิทยบริการ 7 ชั้น ในเดือน พฤศจิกายน
   
-: พ.ศ. 2545 :-
 

     สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงประทานนามอาคารสำนักวิทยบริการ 7 ชั้น ชื่อว่า “บรรณราชนครินทร์” เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2545 ณ จังหวัดน่าน ทั้งนี้มีอธิการบดีจากสถาบันราชภัฏเข้ารับประทานนามอาคาร “บรรณราชนครินทร์” จำนวน 35 แห่ง

   
-: พ.ศ. 2546 :-
 

     พ.ศ. 2546 เริ่มก่อสร้างอาคารขนาด 5 ชั้น เชื่อมระหว่างอาคารบรรณราชนครินทร์และอาคารหอสมุดเดิม

   
-: พ.ศ. 2547 :-
 

     อาคารเชื่อม 5 ชั้นได้สร้างเสร็จ ในเดือนมีนาคม  และได้ขนย้ายวัสดุ/ครุภัณฑ์ในเดือนตุลาคม

   
-: พ.ศ. 2547 :-
 

     เข้าร่วมภาคีข่ายความร่วมมือห้องสมุดมหาวิทยาลัยภูมิภาค (PULINET) ในการจัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนระบบ OCLC net Library

   
-: พ.ศ. 2548 :-
 

     กระทรวงศึกษาธิการ ออกกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้จัดตั้งส่วนราชการใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ข้อ (๗) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

   
-: พ.ศ. 2549 :-
 

     มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ข้อ ๕ ให้แบ่งส่วนราชการ สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสำนักงานผู้อำนวยการ และมีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ข้อ ๗ ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดังนี้
     1) งานบริหารทั่วไป
     2) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3) งานห้องสมุด

   
-: พ.ศ. 2552 :-
 

     กั้นห้องสำนักงานผู้อำนวยการ ที่ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ และจัดซื้อฐานข้อมูล E-book CRC Net Base เป็นเงิน 535,000 บาท

   
-: พ.ศ. 2553 :-
 

     ติดตั้งระบบป้องกันหนังสือหาย เป็นเงิน 949,090 บาท ปรับระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ เป็น VTLS Virtual เป็นเงิน 270,000 บาท จัดซื้อฐานข้อมูล E-Book ภาษาไทย เป็นเงิน 261,952.92 บาท

   
-: พ.ศ. 2554 :-
 

     ปรับปรุงห้องชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์เป็นห้องอบรมการสืบค้นข้อมูล

   
-: พ.ศ. 2554 :-
 

     ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มตะวันตก 4 สถาบัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

   
-: พ.ศ. 2555 :-
 

     ติดตาข่ายหน้าต่างชั้นพักบันไดทางขึ้น ชั้น 1-6 อาคารบรรณราชนครินทร์

   
-: พ.ศ. 2555 :-
 

     ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิทยบริการฯ/สำนักหอสมุด กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน  วิทยาเขตศรีราชา บางเขน) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และมหาวิทยาลัยบูรพา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

   
-: พ.ศ. 2556 :-
 

     ย้ายเคาน์เตอร์บริการยืม-คืนหนังสือ จากชั้น 3 มาไว้ที่ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์

   
-: พ.ศ. 2556 :-
 

     ปรับปรุงตกแต่งอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และจัดทำห้องต่างๆ คือ ห้อง Research station ณ ชั้น 1 อาคาร 5 ชั้น ขยายห้อง สำนักงานผู้อำนวยการ กั้นห้องหน่วยบริการวารสารหนังสือพิมพ์ ปรับปรุงห้องศาสนา  กั้นห้องอ่านเฉพาะ 2 ห้อง ณ ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ กั้นห้องบริเวณห้องโถงชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น  จัดระเบียบบันไดหนีไฟ จัดทำตาข่ายกันนก บริเวณทางเชื่อมชั้น 3-5 ระหว่างอาคารบรรณราชนครินทร์และอาคาร 5 ชั้น ปรับปรุงห้องอ่านสำหรับอาจารย์ ปรับปรุงตกแต่งหน้าลิฟต์ และกระจกหน้าอาคาร บรรณราชนครินทร์ ตกแต่งประดับต้นไม้บริเวณภายในภายนอก และจัดสวนหย่อม

   
-: พ.ศ. 2556 :-
 

     เปลี่ยนแปลงทางเข้าออกสำนักวิทยบริการฯ และติดตั้งแผงตรวจจับสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า เพิ่มขึ้นอีก 1 ช่องทาง

   
-: พ.ศ. 2556 :-
 

     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างกลุ่ม Line social ชื่อว่า LIBNPRU บน Smartphone เพื่อการบริหารงานเชิงรุกในด้าน การมอบหมาย การแก้ไขปัญหา การพัฒนางาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

   
-: พ.ศ. 2556 :-
 

     งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แยกการบริหารงานและการดำเนินงาน โดยจัดตั้งเป็น สำนักคอมพิวเตอร์ ตามมติสภามหาวิทยาลัย  ราชภัฏนครปฐม ในการประชุมครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556

   
-: พ.ศ. 2557 :-
 

     ปรับปรุงและสร้างบรรยากาศภายในสำนักให้มีลักษณะแบบศิลปะทวารดี ปรับปรุงห้องหน้าลิฟท์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้อ่านหนังสือแบบอิสระ และให้เป็นห้องพักผ่อนตามอัธยาศัย ปรับปรุงเครื่องปรับอากาศให้ใช้งานได้ตามปกติหลังจากที่ชำรุดมาเกือบ 3 ปี ปรับปรุงความสะอาด ภายใน สำนักฯ โดยใช้หลักกิจกรรม 5ส โดยให้บุคลากรทุกคนตระหนักในบทบาท หน้าที่ บริการ และภาระงานของสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

   
-: พ.ศ. 2557 :-
 

     พ.ศ. 2557 โดยปรับปรุงกั้นห้องหน่วยพัฒนาและบริการโสตทัศนและวัสดุสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงห้องชมโทรทัศน์ และกั้นห้องอ่าน เรียนรู้ ด้วยตนเองจำนวน 2 ห้อง ณ ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ จัดทำตาข่ายกันนกเพิ่มเติม ณ ชั้น 2 , 3 , 4 , 5 อาคาร 5 ชั้น ปรับปรุง ติดตั้งเครื่องเสียงห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น