Statistics Statistics
1011592
Online User Online2
Today Today385
Yesterday Yesterday987
ThisMonth This Month10,581
LastMonth Last Month20,592
ThisYear This Year104,661
LastYear Last Year320,544

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หน่วยพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แบ่งงานออกเป็น 3 ฝ่าย

1. ฝ่ายดูแลระบบคอมพิวเตอร์

2. ฝ่ายออกแบบพัฒนาและตรวจสอบเว็บไซต์

3. ฝ่ายเผยแพร่และบริการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.กำหนดนโยบายและแผนงานการพัฒนาระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.ดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย และคอมพิวเตอร์ภายในสำนักวิทยบริการฯ
3.ให้คำปรึกษาแก่อาจารย์/บุคลากร/นักศึกษา ในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.รับผิดชอบพัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักวิทยบริการฯ

บุคลากรประจำหน่วย
1.อาจารย์ธารา   จันทร์อนุ          ที่ปรึกษา
2.นายปราชญา   เจิมอุทัย          หัวหน้าหน่วย
3.นายสถาพร     บัวรัตน์            บุคลากรประจำหน่วย
4.นายกรวิวัฒน์   อ่อนจันทร์งาม   บุคลากรประจำหน่วยงาน
5.นายธนกร       โพธิยาลัย        บุคลากรประจำหน่วย
6.นายสุกรี        นันยา               บุคลากรประจำหน่วย
7.นายเทพฤทธิ์  ตั้งฤทัยวานิชย์   เลขานุการประจำหน่วย