Statistics Statistics
824129
Online User Online1
Today Today984
Yesterday Yesterday1,416
ThisMonth This Month18,590
LastMonth Last Month20,428
ThisYear This Year237,742
LastYear Last Year286,832

หน่วยประกันคุณภาพและการจัดการความรู้

แบ่งงานออกเป็น 3 ฝ่าย

1. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

2. ฝ่ายการจัดการความรู้

3. ฝ่ายอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์

<:: ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2556 ::>