Statistics Statistics
2903442
Online User Online1
Today Today387
Yesterday Yesterday566
ThisMonth This Month5,436
LastMonth Last Month40,744
ThisYear This Year372,834
LastYear Last Year394,315

     
   
  ผู้อำนวยการ  
  [e-mailsompon@webmail.npru.ac.th]  
  [เบอร์ติดต่อ : 3456]  
 
รองผู้อำนวยการ   รองผู้อำนวยการ
[เบอร์ติดต่อ : 3442]   [เบอร์ติดต่อ : 3442]
[e-mail : Kasamol2520@gmail.com]   [e-mail : netnapha@webmail.npru.ac.th]
     
     
   
  หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ  
  [เบอร์ติดต่อ : 3436]  
  [e-mail : bumsomrak@gmail.com]  
 
หัวหน้างานสื่อสิ่งพิมพ์   หัวหน้างานสื่ออิเล็กทรอนิกส์
[เบอร์ติดต่อ : 3454]   [เบอร์ติดต่อ : 3443]
[e-mail : rankua22@gmail.com]   [e-mail : jeabsureerat@gmail.com]