Statistics Statistics
2115685
Online User Online1
Today Today322
Yesterday Yesterday624
ThisMonth This Month946
LastMonth Last Month23,878
ThisYear This Year356,701
LastYear Last Year335,456

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

การบริหารความเสี่ยง ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2559

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2557
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปี 2557
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปี 2558