Statistics Statistics
1309185
Online User Online1
Today Today713
Yesterday Yesterday1,246
ThisMonth This Month23,599
LastMonth Last Month26,277
ThisYear This Year156,618
LastYear Last Year245,636

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอจดหมายเหตุสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

     หอจดหมายเหตุได้รวบรวมเอกสารจดหมายเหตุ ที่เกี่ยวข้องกับประวัติ พัฒนาการของมหาวิทยาลัยเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเป็นเอกสารที่มีคุณค่ายิ่งทางประวัติศาสตร์ เพราะเป็นเอกสารพยานหลักฐานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในอดีต มีคุณค่าต่อการศึกษาค้นคว้าโดยอาศัยข้อเท็จจริงประสบการณ์ของการดำเนินงานที่ผ่านมา เป็นแนวทางไตร่ตรองตัดสินใจสำหรับการปรับพัฒนาต่อไป ในภายหน้า และเป็นข้อมูลปฐมภูมิที่มีคุณค่าต่อการศึกษาวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งคุณค่าประวัติศาสตร์   ของจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ได้แก่ คุณค่าทางการบริหาร (Administrative value) และคุณค่าทางการศึกษาวิจัย (Research value)

ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศในหอจดหมายเหตุฯ

สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

1. เอกสาร สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทย่อยๆ คือ
    1.1 หนังสือ
       เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในด้านต่าง ๆ เช่น ประวัติความเป็นมา โครงสร้าง นโยบาย การบริหาร การดำเนินงาน และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เป็นต้น หรือหนังสือที่จัดทำโดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หรือเป็นผลงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคคลนอกมหาวิทยาลัย แต่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เอกสารสิ่งพิมพ์ เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นหรือรับไว้โดยหน่วยงาน หรือบุคคล หรือเกิดจากการดำเนินงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และเก็บเป็นหลักฐานของหน่วยงานนั้นๆ
    1.2 เอกสาร
      เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นหรือรับไว้โดยหน่วยงาน หรือบุคคล หรือเกิดจากการดำเนินงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และเก็บเป็นหลักฐานของกิจกรรมนั้น เช่น คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ รายงานการประชุม เป็นต้น
    1.3 ข่าวหรือบทความจากวารสารหรือหนังสือพิมพ์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หรือมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ข่าวเกี่ยวกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น หรือจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย บทความที่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หรือนักศึกษาเขียนไปลงในวารสาร หรือหนังสือพิมพ์ เฉพาะที่มีเนื้อหา  เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย บทความที่หน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกเขียนเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัย และ/ หรือมีผลกระทบ ต่อมหาวิทยาลัย บทความที่กล่าวถึงผลงานของนักศึกษา

2. โสตทัศนวัสดุ ได้แก่ ภาพถ่าย ฟิล์ม เทปบันทึกเสียง วีดิทัศน์ ภาพยนตร์ แผนที่ แผนผัง หุ่นจำลอง และอื่น ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หรือผลิตโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

3. ของที่ระลึก ได้แก่ วัสดุ สิ่งของ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้น หรือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย หรือเป็นของที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดทำขึ้น หรือเป็นผลงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
กระบวนการจัดหาเอกสารจดหมายเหตุ
       1. วิธีการจัดหา ได้แก่ การรับมอบ, การรับบริจาค, การรับฝาก, การซื้อ, การยืม,  การทำสำเนาหรือจำลองเอกสาร
       2. เครื่องมือ/สื่อกลางสำหรับการจัดหา  ได้แก่              
          - การมีนโยบายการจัดหาเป็นลายลักษณ์อักษร                                                    
          - ตารางกำหนดอายุเอกสาร                       
         - แบบฟอร์มต่าง ๆ ( ใบส่งมอบเอกสาร  ใบรับอภินันทนาการ  ใบลงทะเบียน  ฯลฯ )
       3. กระบวนการจัดหา  ได้แก่ 
          - กำหนดขอบเขตของเอกสารที่จะจัดหา     
          - เสาะแสวงหาแหล่งว่าเอกสารนั้นอยู่ที่ใด  
          - เจรจาตกลงขอรับมอบ 
           - ประเมินคุณค่าเอกสาร  
           - ลงทะเบียนเอกสารจดหมายเหตุ
           - จัดเตรียมเอกสารบรรจุกล่อง  พร้อมจัดทำบัญชีเอกสาร         
       4. การลงทะเบียนควบคุมเอกสารจดหมายเหตุ  มีข้อมูลดังนี้ 
          - เลขทะเบียน

นโยบายการจัดหาเอกสารและวัตถุจดหมายเหตุ

     หอจดหมายเหตุ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม คัดเลือก ประเมินคุณค่า จัดเก็บ เอกสารจดหมายเหตุ และวัตถุจดหมายเหตุ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางการบริหาร ทางกฎหมาย และประวัติการพัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อ เก็บรักษา และให้บริการทั้ง คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไปได้ใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย ทรัพยากรที่จัดหา คือ
     1.เอกสารจดหมายเหตุซึ่งหมายถึงเอกสารที่สิ้นกระแสการใช้งานที่หน่วยงานได้จัดทำขึ้นหรือ              
รับไว้เพื่อ การปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและได้รับการประเมินว่ามีคุณค่าถาวร ควรที่จะ
เก็บรักษาไว้ในหอจดหมายเหตุ
     2.วัตถุจดหมายเหตุซึ่งหมายถึงวัตถุที่มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้นและของที่ระลึกที่ได้รับมอบจาก
องค์การ สถาบัน  หรือหน่วยงาน เนื่องในวาระต่างๆ

     บุคลากรประจำหน่วยพัฒนาหอจดหมายเหตุ
1.นางสาวกิ่งดาว     ฮั่วจั่น               หัวหน้าหน่วย
2.นายสถาพร         บัวรัตน์              บุคลากรประจำงาน
3.นางสาวสุรีรัตน์     คล้ายสถาพร      บุคลากรประจำงาน
4.นางสาวลัดดา      บุญเปลี่ยนพล     บุคลากรประจำงาน
5.นายเทพฤทธิ์       ตั้งฤทัยวานิชย์    บุคลากรประจำงาน
6.นางสาวเรณุกา     ปรีชานุกูล         บุคลากรประจำงาน
7.นายสุภกิติ           มุสิราช             บุคลากรประจำงาน
8.นางสาวสุรีพันธ์     ผลเจริญ           บุคลากรประจำงาน
9.นางเอมรัศม์         เอี่ยมพิทักษ์พร   เลขานุการประจำหน่วย