Statistics Statistics
2903481
Online User Online2
Today Today426
Yesterday Yesterday566
ThisMonth This Month5,475
LastMonth Last Month40,744
ThisYear This Year372,873
LastYear Last Year394,315


เปิดให้เข้าใช้บริการ ณ ชั้น 7 อาคารบรรณราชนครินทร์
ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์

ความเป็นมา

     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้มีพัฒนาการในการดำเนินงานมาเป็นระยะเวลายาวนาน จึงทำให้ มีเอกสารที่เป็นหลักฐานเกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมา การเรียน การสอน การวิจัย การบริการชุมชน การผลิตบัณฑิต แผนพัฒนามหาวิทยาลัย และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่
สำคัญในแต่ละรอบปีที่ผ่านมา ที่ได้รับการบันทึกจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารแสดงพัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ซึ่งเอกสารเหล่านี้ กระจัดกระจายอยู่กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานนั้น ๆ ซึ่งเอกสารเหล่านี้มีความสำคัญต่อหน่วยงาน
ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

     หอเฉลิมพระเกียรติ และหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นแหล่งรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุ ที่เกี่ยวข้องกับ
ประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย เป็นข้อมูลปฐมภูมิที่มีคุณค่าต่อการศึกษาวิจัย คุณค่าทางการบริหารจัดการ
(Administrative value) และคุณค่าทางการศึกษาวิจัย (Research value)

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

ประเภทเอกสารจดหมายเหตุที่จัดเก็บ 
     1. เอกสารจดหมายเหตุประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ เอกสารการประชุม คู่มือการศึกษา รายงานประจำปี ทำเนียบผู้บริหาร
ระลึกเกษียณอายุราชการ ฯลฯ
     2. เอกสารจดหมายเหตุประเภทสื่อโสตทัศนวัสดุ ได้แก่ ภาพถ่าย แผ่นซีดี
     3. เอกสารจดหมายเหตุประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือเอกสารที่บันทึกข้อมูลและค้นหาข้อมูลที่บันทึกไว้ในระบบฐานข้อมูล

บริการต่าง ๆ ของหอเฉลิมพระเกียรติ และหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

     1. มุมจดหมายเหตุ (มรน.นฐ.) ประกอบด้วย ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม <<คลิก>>
     2. มุมทวารวดี (พื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย และเกมส่งเสริมการเรียนรู้)
     3. มุมศาสตร์พระราชา ประกอบด้วย นิทรรศการของราชวงศ์จักรี การแสดงหนังสือเกี่ยวกับ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร , สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บรรยากาศการใช้พื้นที่มุมทวารวดี

Slider images
Slider images

บรรยากาศการใช้พื้นที่หอเฉลิมพระเกียรติ และหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Slider images
Slider images

ตัวอย่างภาพถ่ายจากฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

รับชมภาพถ่ายเพิ่มเติม ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม <<คลิก>>