Statistics Statistics
2048036
Online User Online2
Today Today855
Yesterday Yesterday865
ThisMonth This Month35,819
LastMonth Last Month39,479
ThisYear This Year289,052
LastYear Last Year335,456

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หน่วยส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

หน่วยส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้  เป็นหน่วยบริการหนึ่งของงานห้องสมุด  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรับผิดชอบ
     รับผิดชอบและทำหน้าที่จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้ใช้บริการรักการอ่าน รู้จักแหล่งสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ภาระหน้าที่
        ๓.๑ กำหนดนโยบายและวางแผนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
        ๓.๒ การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
        ๓.๓ กระตุ้นและส่งเสริมผู้ใช้บริการให้มีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้
        ๓.๔ รณรงค์  ร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกในการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
        ๓.๕ จัดกิจกรรม โครงการ  เพื่อบริการชุมชน
        ๓.๖ จัดนิทรรศการเพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
        ๓.๗ บริการส่งเสริมการอ่านและช่วยการช่วยค้นคว้า
        ๓.๘ บริการสร้างเสริมการเรียนรู้แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
        ๓.๙ จัดทำโครงการ  วางแผนการดำเนินงาน  ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน  โครงการพระราชดำริ
        ๓.๑๐ สรุป  ประเมินผล  และรายงานผลโครงการตามพระราชดำริ
        ๓.๑๑ ร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกในการจัดทำโครงการตามพระราชดำริ
        ๓.๑๒ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายในด้านการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้  และบริการวิชาการและโครงการตามพระราชดำริ

คณะกรรมการดำเนินงานของหน่วยส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
    บุคลากรประจำหน่วย
      อาจารย์นุชรี        บุญศรีงาม          ที่ปรึกษา
      อาจารย์นิพา        ผลสงเคราะห์      ที่ปรึกษา
      อาจารย์ไพโรจน์   แก้วเขียว           ที่ปรึกษา
      อาจารย์ธารา       จันทร์อนุ            ที่ปรึกษา
      นางสาวสุรีรัตน์     คล้ายสถาพร      หัวหน้าหน่วย
      นายสุภกิติ          มุสิราช              บุคลากรประจำงาน
      นางเอมรัศม์        เอี่ยมพิทักษ์พร    บุคลากรประจำงาน
      นางสาวลัดดา      บุญเปลี่ยนพล     บุคลากรประจำงาน
      นายเทพฤทธิ์       ตั้งฤทัยวานิชย์    บุคลากรประจำงาน
      นายสถาพร         บัวรัตน์              บุคลากรประจำงาน
      นางสาวสุรีพันธ์    ผลเจริญ            เลขานุการประจำหน่วย

๑. งานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า เป็นบริการที่สำคัญที่สุดที่ช่วยในการศึกษาค้นคว้าและทำรายงาน แบ่งได้ดังนี้
     ๑.๑ บริการตอบคำถาม เป็นบริการช่วยเหลือผู้ใช้ที่มีปัญหาในการใช้ห้อสมุดและการค้นหาข้อมูลสารสนเทศ  วิธีการให้บริการอาจจะเป็นบริการตอบคำถามโดยตรงระหว่างผู้ใช้บริการกับบรรณารักษ์ หรือเป็นการตอบคำถามผ่านทางโทรศัพท์ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  บางครั้งเรียกว่าบริการอ้างอิงดิจิตอล 
     ๑.๒ 
บริการส่งเสริมการอ่านและแนะนำการอ่าน  เป็นบริการที่มุ่งบริการใช้ข้อมูลสารสนเทศภายในห้องสมุด เช่น การจัดทำรายชื่อหนังสือใหม่ติดประกาศ การแสดงหนังสือใหม่ พร้อมเรื่องย่อ ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามป้ายนิเทศของห้องสมุด

     ความสำคัญของงานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
๑. ช่วยให้ห้องสมุดให้บริการตรงกับความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริง
๒. ช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรของห้องสมุดเพิ่มขึ้น
๓. ช่วยทุ่นเวลาผู้ใช้ห้องสมุด
๔. ช่วยให้ห้องสมุดมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้ห้องสมุด
๕. ช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดมองเห็นความสำคัญของห้องสมุดในฐานะที่เป็นคลังแห่งวิทยาการอย่างแท้จริง

     ขั้นตอนและเทคนิคในการบริการตอบคำถามคำถามจากผู้ใช้ในอดีตและปัจจุบันค่อนข้างแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งยังแตกต่างกันอีกในแต่ละประเภทของห้องสมุด ผู้ใช้ห้องสมุดประชาชนก็จะมีคำถามอย่างหนึ่ง ห้องสมุดมหาวิทยาลัยก็จะมีคำถามอีกอย่างหนึ่ง ตามทฤษฎีนั้น คำถามที่ถูกถามสามารถแบ่งออกคร่าวๆ ได้เช่น คำถามที่ต้องการข้อเท็จจริง คำถามที่ต้องการคำชี้แนะ คำแนะนำ หรือแม้กระทั่งคำถามทั่วไปที่ไม่เกี่ยวกับข้อมูลความรู้เลยก็เป็นได้ เช่น ถามเส้นทาง ถามหาบุคคล เป็นต้นแต่โดยความเป็นจริงแล้วคำถามประเภทที่ต้องการข้อเท็จจริงมีน้อยมาก อีกทั้งพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงพัฒนาการของวิชาการในสาขาต่างๆ ทำให้คำถามที่ถูกถามจึงเปลี่ยนไปตามยุคสมัยอย่างไรก็ตาม การตอบคำถามฯ ของบรรณารักษ์ก็ยังคงมีกระบวนการพื้นฐาน ๓ ประการ คือ
     ๑. การซักถามเพื่อทราบความต้องการของผู้ใช้
     ๒. การวิเคราะห์คำถามเพื่อเลือกหาแหล่งคำตอบที่เหมาะสมที่สุด
     ๓. ขั้นตอนการค้นคว้าหาคำตอบ

การจัดนิทรรศการ หมายถึง การจัดแสดงข้อมูลเนื้อหาผลงานต่าง ๆ ด้วยวัสดุ สิ่งของ อุปกรณ์และกิจกรรมที่หลากหลายแต่มีความสัมพันธ์กันในแต่ละเรื่องโดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน มีการวางแผนและออกแบบที่เร้าความสนใจให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการดู การฟัง การสังเกต การจับต้องและการทดลองด้วยสื่อที่หลากหลาย เช่น รูปภาพ ของจริง หุ่นจำลอง ป้ายนิเทศ และกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประกวด การแข่งขัน การบรรยาย การสาธิต การอภิปราย และการตอบปัญหา เป็นต้น
    ความสำคัญของนิทรรศการ
             นิทรรศการเป็นสื่อที่มีคุณค่าและมีศักยภาพสูงในการดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้ดีเนื่องจากความหลากหลายของสื่อสามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ชมได้       ดังนั้นนิทรรศการที่ดีจะมีอิทธิพลต่อผู้ชมในด้านความรู้ความเข้าใจ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านอารมณ์และความรู้สึก การเปลี่ยนแปลงเจตคติ รวมทั้งการตัดสินใจดังจะเห็นได้จากตัวอย่างนิทรรศการทางการศึกษา ทางการค้าและทางศิลปวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ในการจัดนิทรรศการ
            ๑. เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ
            ๒. เพื่อสร้างความประทับใจ ให้ผู้ชมเกิดความเลื่อมใสศรัทธา
            ๓. เพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมหรือกลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนแปลงทัศนคติไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
            ๔. เพื่อการประชาสัมพันธ์หรือสร้างภาพพจน์ที่ดีของบุคลากร องค์กร หรือหน่วยงาน
            ๕. เพื่อสร้างความบันเทิง
            ๖. เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานโดยรวมของหน่วยงานหรือ องค์กรที่เป็นเจ้าของนิทรรศการแต่ละครั้ง
คุณค่าของนิทรรศการ
           ๑. เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ ความคิดและข้อมูลต่าง ๆ
           ๒. เป็นแหล่งถ่ายทอดสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมได้โดยอาศัยสื่อต่าง ๆจึงทำให้เข้าใจง่ายขึ้น
           ๓. เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพโดยเปิดโอกาสให้ผู้ชมมีส่วนร่วมใน กิจกรรมต่าง ๆ
           ๔. เป็นการส่งเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะได้เป็นอย่างดี
           ๕. การใช้สื่อหลายชนิดในการจัดแสดงนิทรรศการ 
ประเภทของนิทรรศการ
          ๑. นิทรรศการวันสำคัญ ประเพณี วัฒนธรรม ฯลฯ
      ๒. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  สัปดาห์ห้องสมุด เรื่องราวเฉพาะกิจ ข่าวความเคลื่อนไหวและโอกาสพิเศษต่าง
๓. งานการบริการข่าวสารทันสมัย
บริการข่าวสารทันสมัย เป็นบริการที่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบข้อเท็จจริงข่าวสาร หรือความก้าวหน้าใหม่ๆ ในวิชาที่เกี่ยวข้องได้รวดเร็วด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ห้องสมุดโดยสม่ำเสมอ
ความสำคัญของการบริการข่าวสารทันสมัย   
๑. นำเสนอข่าวสารที่น่าสนใจ ทันเหตุการณ์  ทันสมัยในช่วงเวลานั้น
๒. สร้างเสริมความสนใจ  ความเข้าใจในข่าวสารต่างๆ  
๓. คัดเลือกข่าวสารที่มีความน่าสนใจในช่วงเวลาขณะนั้น  และได้รับข่าวสารที่มีคุณภาพ
๔. งานการบริการวิชาการ / บริการชุมชน 
         งานบริการทางวิชาการ / บริการชุมชน หมายถึง   การที่สถาบันการศึกษาอยู่ในฐานะที่เป็นที่พึ่งของชุมชนหรือเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือทำหน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาขึ้นของชุมชนในด้านวิชาการหรือการพัฒนาความรู้       ตลอดจนความเข้มแข็งของชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติโครงการบริการวิชาการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึงโครงการบริการวิชาการที่สถาบันจัดขึ้น   หรือดำเนินการขึ้นแล้ว   มีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมนในด้านต่าง ๆ และทำให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ตามศักยภาพของตน 
ลักษณะของการบริการวิชาการ 
       สำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)   ได้กำหนดลักษณะและขอบเขตของการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
           ๑. บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อม 
           ๒. บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ทางการศึกษา 
           ๓. บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บค่าลงทะเบียน 
           ๔. บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบให้เปล่า 
           ๕. บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการว่าจ้าง 
           ๖. บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
           ๗. บริการศึกษา วิจัย สำรวจ การวางแผน การจัดการ 
           ๘. บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
           ๙. บริการวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์ และผลิต
๕. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
    กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คือ กิจกรรมที่ห้องสมุดได้จัดทำและดำเนินการในโอกาสต่างๆ เพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือ การศึกษาค้นคว้า และสนใจมาใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น 
    ความสำคัญของกิจกรรมห้องสมุด 
    การจัดกิจกรรมห้องสมุดเป็นการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด ทำให้ผู้ใช้ได้รู้จักห้องสมุด มีความกระตือรือร้นในการติดตามอ่านหนังสือหรือค้นคว้า มีส่วนช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถค้นคว้าหาข้อมูลมาจัดกิจกรรมต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมห้องสมุด
     ๑. เพื่อกระตุ้นความสนใจให้อ่านหนังสือ
     ๒. เพื่อจูงใจให้อ่านหนังสือ และเกิดนิสัยรักการอ่าน
     ๓. เปิดโอกาสให้นักเรียนทำงานร่วมกัน
     ๔. เพื่อเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ
     ๕. เพื่อให้ผู้ใช้มาใช้บริการห้องสมุดเพิ่มขึ้น