Statistics Statistics
2814234
Online User Online2
Today Today459
Yesterday Yesterday367
ThisMonth This Month27,924
LastMonth Last Month28,909
ThisYear This Year283,626
LastYear Last Year394,315


เปิดให้บริการที่ชั้น 6 อาคารบรรณราชณครินทร์
ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.

โสตทัศนวัสดุอุปกรณ์ จัดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1. โสตทัศนวัสดุ หมายถึงสื่อโสตทัศวัสดุสำหรับฟังหรือดูด้วยการนำเสนอผ่านทางภาพหรือเสียงผ่านอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
มีให้บริการทั้งสาระความรู้และความบันเทิงในรูปแบบของ
เทปคาสเซ็ท, ซีดีรอมมัลติมีเดีย, วีซีดี, และดีวีดี โสตทัศวัสดุสามารถแบ่ง
ประเภทของสื่อ ได้เป็น 2 ประเภท

     1) สื่อประเภทสาระความรู้ ได้แก่ ภาษา, สารคดี, การศึกษา, รายการทีวี
     2) สื่อประเภทความบันเทิง ได้แก่ 
การ์ตูน, ทอล์คโชว์, คอนเสิร์ต, 
ภาพยนตร์ไทย, ภาพยนตร์ต่างประเทศ

2. โสตทัศนูปกรณ์ ที่ให้บริการ ได้แก่  เครื่องเล่นดีวีดี, เครื่องเล่น HD Player พร้อมโทรทัศน์ LED-TV, หูฟังไร้สาย,
ครื่องขยายเสียงระบบ Home Theater, เครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟน, เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

-:: บริการที่เรามี ::-

1] บริการยืมทรัพยากรโสตทัศนวัสดุ CD, VCD, DVD รายการทีวี, สารคดี, คอนเสิร์ต, ภาพยนตร์ไทย, ภาพยนตร์ต่างประเทศ
ระเบียบการยืม-คืน ทรัพยาการโสตทัศนวัสดุ

ประเภทสมาชิก จำนวนรายการ ระยะเวลายืม ค่าปรับ:วัน:ชิ้น
นักศึกษาภาคปกติ/นักเรียนสาธิต 2 รายการ 3 วัน 5 บาท
นักศึกษา กศ.พป./ป.บัณฑิต/ปริญญาโท 2 รายการ 7 วัน 5 บาท
อาจารย์/เจ้าหน้าที่ 3 รายการ 3 วัน 5 บาท

**หากชำรุดหรือสูญหาย ปฏิบัติดังนี้**
1. ดำเนินการซื้อเรื่องเดิมเพื่อชดใช้ + ค่าจัดเตรียมรายการละ 50 บาท
2. หากไม่สามารถซื้อเรื่องเดิมชดใช้ได้ต้องชำระค่าปรับจำนวน 3 เท่า
ของราคาปัจจุบัน + ค่าจัดเตรียมรายการละ 50 บาท

2] บริการห้องชมโทรทัศน์ ระบบ VDO On-demand ด้วยหูฟังไร้สาย
     1. เตรียมบัตรประจำตัวนักศึกษา, บัตรประชาชน (เฉพาะกรณีบัตรหายหรือกำลังทำบัตรใหม่) เจ้าของบัตรเท่านั้น
          1.1 ใช้บริการตั้งแต่ 1-6 คน : 1 เรื่อง เท่านั้น พร้อมบัตรประจำตัวคนละ 1 ใบ
     2. จองใช้บริการผ่านระบบโสตทัศนวัสดุอัตโนมัติ (AVM System) ได้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดเตรียมไว้
     3. ติดต่อเจ้าหน้าที่พร้อมยื่นบัตรประจำตัวเพื่อขอใช้บริการ

3] บริการห้องร้องเพลงคาราโอเกะ
     1. เตรียมบัตรประจำตัวนักศึกษา, บัตรประชาชน (เฉพาะกรณีบัตรหายหรือกำลังทำบัตรใหม่) เจ้าของบัตรเท่านั้น

          1.1 ใช้บริการตั้งแต่ 4-7 คน : 1 ชั่วโมง เท่านั้น พร้อมบัตรประจำตัวคนละ 1 ใบ
     2. จองใช้บริการผ่านระบบโสตทัศนวัสดุอัตโนมัติ (AVM System) ได้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดเตรียมไว้
     3. ติดต่อเจ้าหน้าที่พร้อมยื่นบัตรประจำตัวเพื่อขอใช้บริการ

4] บริการห้องมินิโฮมเธียเตอร์ & Karaoke VIP
     1. เตรียมบัตรประจำตัวนักศึกษา, บัตรประชาชน (เฉพาะกรณีบัตรหายหรือกำลังทำบัตรใหม่) เจ้าของบัตรเท่านั้น
          1.1 ใช้บริการตั้งแต่ 8 คนขึ้นไป พร้อมบัตรประจำตัวคนละ 1 ใบ
          **หมายเหตุ 1** กรณีใช้บริการห้องมินิโฮมเธียเตอร์เพื่อชมภาพยนตร์ กลุ่มละ 1 เรื่อง เท่านั้น
          **หมายเหตุ 2** กรณีใช้บริการห้องมินิโฮมเธียเตอร์เพื่อร้องเพลง คาราโอเกะ ใช้บริการได้กลุ่มละ 1 ชั่วโมง เท่านั้น

     2. จองใช้บริการผ่านระบบโสตทัศนวัสดุอัตโนมัติ (AVM System) ได้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดเตรียมไว้
     3. ติดต่อเจ้าหน้าที่พร้อมยื่นบัตรประจำตัวเพื่อขอใช้บริการ

**หมายเหตุ บริการห้องชมโทรทัศน์, ห้องมินิเธียเตอร์และห้องคาราโอเกะ เปิดให้บริการเวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

5] บริการโสตทัศนูปกรณ์ภายในสำนักวิทยบริการฯ
     ให้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เช่น ไมโครโฟน, เครื่องขยายเสียง, อุปกรณ์ฉายภาพ 3 มิติ, อุปกรณ์สนับสนุนการใช้
บริการห้องประชุมและห้องอบรม

6] บริการฉายภาพยนตร์ดีทุกวันพุธ เวลา 13.30 น.
     จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการโสตทัศนวัสดุด้วยบริการฉายภาพยนตร์ใหม่ ภาพยนตร์ดีทุกวันพุธ ณ ห้องมินิโฮมเธียเตอร์
ในเวลา 13.30 น.

7] บริการ Streaming online NETFLIX
     มีบริการ Streaming online จาก NETFLIX สามารถรับชมได้ถึง 16 เครื่อง ผ่านหูฟังไร้สาย บนระบบ VDO on-demand
สามารถจองใช้บริการได้ผ่านระบบจองใช้บริการโสตทัศนวัสดุออนไลน์ 
>>AVM System<<

8] โปรแกรมอำนวยความสะดวกการขอใช้บริการ
     ให้บริการโปรแกรมจองใช้บริการโสตทัศนวัสดุอัตโนมัติ AVM System อำนวยความสะดวกการขอเข้าใช้ห้องต่าง ๆ และ
เครื่องชมโทรทัศน์ต่าง ๆ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว เข้าชมโปรแกรม >>AVM System<<

     ข้อปฏิบัติในการใช้บริการ
1. นักศึกษา ต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาทุกครั้ง
2. อาจารย์ เจ้าหน้าที่ แสดงบัตรประจำตัวข้าราชการ  หรือ บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่
3. ดูแลรักษาอุปกรณ์ที่ใช้งานให้อยู่ในสภาพเดิม ไม่ทำหล่น ตก แตกหัก เสียหาย หรือทำลาย โดยเด็ดขาด
4. ไม่ปรับเปลี่ยนปุ่มหรือตั้งค่าใด ๆ นอกเหนือจากค่าเดิมที่ตั้งไว้แต่แรกโดยเจ้าหน้าที่
5. หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยให้ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยทันที ห้ามแก้ไขปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ด้วยตนเองโดยเด็ดขาด

-::สถานที่ตั้ง::-
หน่วยโสตทัศนวัสดุ ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

วันเวลาให้บริการ
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
และวันอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น.

ติดต่อเรา
เบอร์โทรศัพท์ 034-109-300 ต่อ 3443
LINE : 
@libraryNPRU