Statistics Statistics
1861101
Online User Online2
Today Today224
Yesterday Yesterday433
ThisMonth This Month12,980
LastMonth Last Month32,852
ThisYear This Year102,117
LastYear Last Year335,456

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 หน่วยจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

ความหมายของการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
     การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (Provision of information resources) หมายถึง วิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้มาและเพิ่มเติมทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ ซึ่งการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดโดยทั่วไป จะกระทำใน 2 ลักษณะ คือ 
          1. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นมาตรฐาน ได้แก่ ทรัพยากรที่ให้ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นที่สำคัญของสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้ใช้ห้องสมุด ตามนโยบายหรือวัตถุประสงค์ของห้องสมุดนั้น ๆ บรรณารักษ์จึงจำเป็นต้องศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรที่มีจำหน่ายจากเครื่องมือช่วยเลือกทรัพยากรสารสนเทศ (Selection tools) ต่างๆ 
          2. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ บรรณารักษ์ควรติดตามความเคลื่อนไหวของทรัพยากรสารสนเทศที่ออกมาใหม่ ๆ จากเครื่องมือช่วยเลือกทรัพยากรสารสนเทศเพื่อช่วยในการพิจารณาจัดหาเข้าห้องสมุด

วิธีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เข้าห้องสมุดเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้นั้น วิธีที่ใช้เป็นส่วนใหญ่มี 5 วิธี ได้แก่  การจัดซื้อ การขอและรับบริจาค การแลกเปลี่ยน การบอกรับ และการผลิตหรือจัดทำขึ้นเอง 
     1. การจัดซื้อ การจัดซื้อเป็นวิธีที่ห้องสมุดใช้ในการจัดหามากที่สุด วิธีการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทั่วไปที่ห้องสมุดนิยมใช้ ได้แก่ การสั่งซื้อแบบรายย่อย (Single order) การสั่งซื้อแบบรวม (Grouped order) การสั่งซื้อแบบประจำ (Standing order) การสั่งซื้อแบบเสนอให้เลือก (Blanket approval order) และการสั่งซื้อแบบให้ตัวแทนเลือกให้ (Block order) 
     2. การขอและรับบริจาค การขอและรับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศเป็นวิธีหนึ่งที่บรรณารักษ์ควรให้ความสำคัญเช่นเดียวกับการจัดซื้อ เนื่องจากมีทรัพยากรสารสนเทศจำนวนมากที่มีคุณค่าและไม่มีวางจำหน่าย แต่ผู้ผลิตยินดีที่จะบริจาคเพื่อเป็นวิทยาทาน และยังเป็นการประหยัดงบประมาณของห้องสมุดวิธีหนึ่ง บรรณารักษ์จึงควรติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวเพื่อได้ติดต่อขอรับบริจาคทรัพยากรนั้น ๆ 
     3. การแลกเปลี่ยน วัตถุประสงค์ของการแลกเปลี่ยนทรัพยากรกันระหว่างห้องสมุด คือ การจัดหาทรัพยากรที่ไม่มีจำหน่ายโดยทั่วไป เช่น วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ สิ่งพิมพ์ของห้องสมุดหรือหน่วยงานที่สังกัด รายงานการประชุมหรือสัมมนา รายงานประจำปี เป็นต้น ซึ่งทรัพยากรสารสนเทศที่จะแลกเปลี่ยนดังกล่าวห้องสมุดมีซ้ำ จำนวนมากเกินความจำเป็น หรือไม่ตรงกับความต้องการของห้องสมุด 
     4. การบอกรับ การบอกรับเป็นวิธีจัดหาวิธีหนึ่งซึ่งนิยมใช้กับทรัพยากรสารสนเทศที่มีการปรับปรุงสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้แก่ วารสาร และฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ เช่น บทความวารสาร หนังสือ วิทยานิพนธ์ รายงานการประชุม เอกสารอื่น ๆ เป็นต้น การบอกรับกระทำโดยการเป็นสมาชิกของสำนักพิมพ์/ผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจำหน่าย /บริษัทผู้ให้บริการ 
การบอกรับฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ สามารถบอกรับได้ 2 วิธี ดังนี้ 
1. การบอกรับจากสำนักพิมพ์/ผู้ผลิตโดยตรง หรือผ่านตัวแทนจำหน่าย/บริษัทผู้ให้บริการเช่นเดียวกับการบอกรับวารสาร 
2. การบอกรับในลักษณะเป็นภาคี คือ ห้องสมุดมากกว่าหนึ่งแห่งร่วมมือกันบอกรับเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน เนื่องจากฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์บางฐานมีราคาสูงมาก ห้องสมุดบางแห่งไม่สามารถบอกรับได้ หากร่วมกันเสียค่าใช้จ่ายเพื่อบอกรับใช้งานร่วมกัน ทำให้สามารถบริการได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยห้องสมุดหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นศูนย์กลางในการบอกรับและให้บริการ และอาจได้รับส่วนลดหรือสิทธิพิเศษจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย เช่น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (Thai Library Integrated System – ThaiLIS) ซึ่งห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐร่วมกันบอกรับฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการสถาบัน อุดมศึกษา ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบอกรับและให้บริการแก่สถาบันที่ร่วมโครงการ เป็นต้น 
     5. การผลิตหรือจัดทำขึ้นเอง ห้องสมุดจำเป็นต้องมีการผลิตทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ ซึ่งทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดผลิตหรือจัดทำขึ้น ได้แก่ กฤตภาค รูปภาพ ดัชนี บรรณานุกรม จุลสาร วารสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของห้องสมุด สำเนาเอกสาร วัสดุย่อส่วน วีดิทัศน์ ซีดีรอม ดีวิดี ฯลฯ รวมทั้งการแปลงสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อประหยัดเนื้อที่จัดเก็บ หรือเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดโดยเฉพาะสิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ เช่น หนังสือหายาก ต้นฉบับตัวเขียน เป็นต้น ห้องสมุดจะให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ในรูปแบบของแผ่นซีดีรอม แผ่นดีวิดี หรือฐานข้อมูลออนไลน์ที่เป็น Web-base applicatio

          ขั้นตอนการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  
          นโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

บุคคลากรประจำหน่วย
1.นายสถาพร          บัวรัตน์            หัวหน้าหน่วย
2.นางสาวกิ่งดาว     ฮั่วจั่น               บุคลากรประจำหน่วย
3.นางสาวเรณุกา     ปรีชานุกูล          บุคลากรประจำหน่วย
4.นางสาวโชติกา     บรรจง               บุคลากรประจำหน่วย
5.นางสาวกรรณิกา   ธีรานนท์             บุคลากรประจำหน่วย
6.นายเทพฤทธิ์       ตั้งฤทัยวานิชย์      เลขานุการประจำหน่วย