Statistics Statistics
1576351
Online User Online3
Today Today84
Yesterday Yesterday449
ThisMonth This Month6,142
LastMonth Last Month32,287
ThisYear This Year152,823
LastYear Last Year270,961

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เปิดให้บริการที่ชั้น 1 อาคารบรรณราชณครินทร์
ตั้งแต่เวลา 07.30-18.30 น.

การยืม-คืนหนังสือ
     สมาชิกสามารถติดต่อขอรับบริการยืม-คืนหนังสือและซีดีประกอบหนังสือได้ที่เคาน์เตอร์ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์
ทรัพยากรสารสนเทศ ที่ไม่สามารถยืมออกได้ คือ หนังสืออ้างอิง และวารสาร จะให้บริการภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เท่านั้น

บริการยืม-คืนหนังสือ 
     บริการยืม – คืน : ให้บริการยืม – คืนหนังสือ และซีดีประกอบหนังสือ 
     บริการข้อมูลสมาชิก : จัดทำบัตรสมาชิกและบันทึกข้อมูลสมาชิกใหม่  
     บริการจองหนังสือ : ให้บริการจองหนังสือสำหรับหนังสือที่ผู้ใช้บริการยืมไปก่อน
     บริการยืมระหว่างห้องสมุด : ให้บริการยืมหนังสือระหว่างสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

     สิทธิการยืมทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภท

ประเภทสมาชิก จำนวนเล่ม ระยะเวลาในการยืม ค่าปรับ/วัน/เล่ม
 อาจารย์ประจำ / พนักงานอาจารย์ 20 1 ภาคเรียน 5 บาท
 อาจารย์พิเศษ / พนักงานมหาวิทยาลัย 10 14 วัน 5 บาท
 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา / ป.บัณฑิต 10 14 วัน 5 บาท
 นักศึกษาปริญญาตรี / นักเรียนสาธิต 5 7 วัน 5 บาท

ขั้นตอนและรายละเอียดการทำบัตรสมาชิก
     1. ผู้มีสิทธิทำบัตรสมาชิก ได้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาภาคปกติ นักศึกษา ภาค กศ.พป. นักศึกษาปริญญาเอก ปริญญาโท
ป.บัณฑิตศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
     2. ติดต่อขอรับแบบฟอร์มกรอกข้อมูลทะเบียนสมาชิกที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน (ชั้น 1) 
     3. ใช้รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 
     4. ใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ 
     5. อายุบัตรสมาชิกของนักศึกษาจะใช้ได้เพียง 1 ภาคเรียน ในภาคเรียนต่อไปให้นำใบเสร็จค่าลงทะเบียนมาต่ออายุ 
** โปรดใช้บัตรประจำตัวนักศึกษาของตนเองเท่านั้นในการใช้บริการ **

หนังสือสูญหาย/ชำรุด
กรณีหนังสือหาย/ชำรุด ผู้ยืมต้องติดต่อบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ บริการยืม-คืน ชั้น 1 โดยดำเนินการดังนี้ 

1. หาหนังสือมาชดใช้เหมือนต้นฉบับเดิมและชำระค่าจัดทำรูปเล่มเสริมปกเล่มละ 50 บาท
2. กรณีที่หาหนังสือมาชดใช้ไม่ได้ จะพิจารณาดังนี้ 
   2.1 หนังสือเก่ามีคุณค่าให้ถ่ายสำเนาชดใช้ หรือชดใช้เป็นเงินจำนวน 3 เท่าของราคาหนังสือ 
   2.2 กรณีเป็นหนังสือได้รับบริจาค ชดใช้เป็นจำนวนเงินโดยนับจากหน้าของหนังสือหน้าละ 1 บาท 
และบวกเพิ่มอีก 1 เท่า พร้อมกันนี้ ต้องชำระค่าจัดทำรูปเล่มเสริมปกเล่มละ 50 บาท ทุกรายการ

-::สถานที่ตั้ง::-
หน่วยยืม-คืนหนังสือและบริการวิชาการ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

-::วันเวลาให้บริการ::-
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.30-18.30 น.
และวันอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น.

-::ติดต่อเรา::-
เบอร์โทรศัพท์ 034-261-056 ต่อ 3437
LINE : @libraryNPRU